PROJEKTER

FREA KONCEPTET

FREA står for Fuldt Recirkuleret Akvakulturanlæg (Fully Recirculated Aquaculturesystem). Dette innovative opdrætskoncept tager recirkulering indenfor fiskeopdræt til et nyt teknisk og miljømæssigt niveau, idet tankegangen bag recirkulering implementeres 100% i hele processen.

GRUNDPRINCIPPERNE I FREA KONCEPTET

I et recirkuleret anlæg af denne type er der ingen direkte udledning til vandmiljøet. De partikulære stoffer sies fra og fermenteres til senere anvendelse som gødning eller brændsel i biogasanlæg. Det overskydende vand ledes ud i store nedsivningsbassiner, hvor det nedsiver til hel eller delvis genindvinding og anvendelse i produktionen på anlægget. 

Hvis anlægget etableres på mager jord med stort indhold af sand og grus, vil de naturgivne forhold for vandindvinding og nedsivning af den nødvendige vandmængde være væsentligt bedre, end på fed jord med muld og ler.

Vandindtaget konstrueres som horisontale dræn i 4-5 meters dybde afhængig af jordbunden, og placeringen vil dels være under nedsivningsområdet samt på jord ved siden af nedsivningsområdet. Nedsivningsområdet etableres som bassiner med vandretliggende overløbsrør i midten til ensartet fordeling af udløbsvandet.

Den begrænsede vandudskiftning giver en opholdstid for vandet i anlægget på cirka 6 dage, som kan holdes op mod lovkravet på 18,5 timer i et modeldambrug type 3. Anlæggets funktion og den meget høje genanvendelse af vandet gør samtidig, at effekten af renseforanstaltningerne forbedres væsentligt.

Rensningen af vandet foregår ved, at vandet i fiskedammene ledes over slamkegler, hvorefter vandet ledes gennem både faste og bevægelige biofiltre. Der er ikke installeret mikrosigter hos FREA A/S.

Anlægget adskilles i separate enheder til henholdsvis klækkeri, yngel, sættefisk og portionsfisk og indenfor de enkelte sektioner sker der yderligere opdeling. Dette reducerer risikoen for omfattende sygdomsudbrud og smittespredning.

Sektioneringen gør det også muligt at anvende “alt ind – alt ud” princippet i produktionsplanlægningen, hvilket ligger i tråd med de principper, som er gældende for opdræt af en række andre husdyr.

Da produktionen udelukkende foregår ved anvendelse af drænvand og grundvand, så vil risikoen for forurening med miljøfremmede stoffer fra vandløb blive fjernet.

FREA anlæg har et lavt energiforbrug. FREA A/S kører med et energiforbrug på ca. 1,5 kWh/kg foder.

Skitse fra FREA SOLUTIONS

Tromlefiltre (option) 

Udfiskningsrør
Fødekanal
Fiskekar
Bagkanal
Slamkegle
Rist
Fixed bed biofilter
Afgasning
Fixed bed biofilter
Iltplatform
Cirkulerings pumpe

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS