SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”) gælder for alle aftaler om salg og levering af produkter og reservedele samt tilknyttede services (herefter samlet benævnt ”Ydelser”) mellem FREA Solutions ApS (CVR nr. 15369000) (”FS”) og FS’ kunder (”Kunden”) med mindre hel eller delvis fravigelse eller modificering er udtrykkeligt aftalt ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige Betingelserne.

1.2 FS leverer ikke til Ydelser med henblik på anvendelse i Nordamerika. Hvis FS måtte blive bekendt med eller fatte mistanke om, at Ydelser med oprindelse hos FS, eventuelt via mellemhandler, tiltænkes anvendelse i Nordamerika uden FS forudgående skriftlige accept, vil levering blive afslået.

2. Aftalegrundlag

2.1 Kunden accepterer Betingelserne ved afgivelse af sin bestilling eller bekræftelse af et tilbud fra FS, uanset om dette sker pr. mail, telefon eller via FS’ hjemmeside.

2.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til Ydelser fra Kundens side, anført i f.eks. Kundens ordreafgivelse eller i Kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for FS, medmindre FS udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2.3 FS’ medarbejdere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler udover eller i strid med Betingelserne.

2.4 Når Kunden én gang har accepteret Betingelserne, anses Kunden også for at have accepteret, at Kundens fremtidige aftaler med FS er underlagt FS’ til enhver tid gældende Betingelser.

2.5 Kunden gøres opmærksom på, at FS løbende kan foretage ændringer i Betingelserne, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med Betingelserne hver gang, der indgås en aftale med FS.

3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

3.1 Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er FS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke umiddelbart bindende for FS.

3.2 Kunden er bundet af sin ordre og af Betingelserne, uanset om ordren afgives pr. mail, telefon eller via FS’ hjemmeside. FS er ikke bundet af Kundens ordre førend FS har bekræftet Kundens bestilling ved en skriftlig ordrebekræftelse.

3.3 FS tilstræber at bekræfte eller afslå ordrer på Ydelser overfor Kunden indenfor en uge efter modtagelse af ordren.

3.4 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på Ydelser uden FS skriftlige accept.

3.5 Hvis der er fejl i FS’ ordrebekræftelse eller de anførte Ydelser i ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med Kundens ordre og Kunden ikke ønsker at acceptere uoverensstemmelsen, skal Kunden meddele FS dette skriftligt indenfor en uge efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af denne.

4. Pris, betaling og ejendomsforbehold

4.1 Alle priser er ekskl. moms, told og evt. andre skatter, afgifter og gebyrer.

4.2 Kunden skal, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, betale for Ydelserne senest på dagen som angivet i ordrebekræftelsen eller på fakturaen.

4.3 Hvis Kunden undlader at betale en faktura for leverede Ydelser rettidigt af årsager, som FS er uden ansvar for, har FS ret til at beregne rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling finder sted.

4.4 Hvis Kunden undlader at betale et forfaldent beløb senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, har FS ud over rente efter pkt. 4.3 ret til, efter eget valg, at: (i) ophæve leveringen af de Ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve leveringen af Ydelser, som endnu ikke er leveret til FREA Solutions ApS Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.5 Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, ligesom Kunden ikke er berettiget til at udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.6 FS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede Ydelser indtil fuld betaling, herunder betaling af eventuelle udlæg, tillæg og renter, er modtaget (ejendomsforbehold). Kunden skal indtil ejendomsforbeholdets ophør opbevare Ydelser forsvarligt og for sig, så disse kan identificeres som tilhørende FS.

5. Levering

5.1 FS leverer, medmindre andet er skriftligt aftalt, alle Ydelser Ex Works FS’ registrerede adresse (EXW, Incoterms®2020).

5.2 Alle solgte Ydelser leveres til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Rettidig levering forudsætter, at Kunden rettidigt har opfyldt alle aftalte formaliteter og/eller vilkår. FS kan, efter forudgående aftale med Kunden, vælge at levere før den aftalte leveringstid.

5.3 Ved synlige skader på Ydelser opstået under transporten, skal Kunden skal straks ved modtagelsen reklamere skriftligt overfor transportøren, som minimum ved skriftligt på fragtbrevet alene at modtage Ydelser med forbehold. Hvis en transportskade ikke var synlig ved modtagelsen, skal Kunden ved konstateringen heraf straks, og senest syv dage efter modtagelsen, reklamere skriftligt overfor transportøren.

5.4 Kunden skal undersøge alle Ydelser ved modtagelsen. Hvis der opdages fejl eller mangler, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles FS skriftligt. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles FS, kan denne ikke senere gøres gældende.

6. Forsinkelse

6.1 Hvis FS forventer forsinkelser i leveringen af Ydelser, informeres Kunden hurtigst muligt om dette og oplyses samtidig om årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringstid.

6.2 Hvis FS ikke levere Ydelser senest 7 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden ikke er ansvarlig for, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til FS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering og er således afskåret fra at fremsætte krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

7. Garanti og mangler

7.1 FS garanterer, at nye produkter og reservedele solgt og leveret af FS overholder EU-lovgivning ved leveringen og er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder fra leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering. Eventuelle brugte dele leveres som beset på leveringstidspunktet.

7.2 Services som FS sælger og leverer til Kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder EU-lovgivning ved leveringen.

7.3 FS garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med FS instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end FS, og (iv) andre forhold, som FS er uden ansvar for.

8. Reklamation og afhjælpning

8.1 Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garanti-perioden, som denne ønsker at påberåbe sig, skal denne straks og senest indenfor 14 dage efter erkendelsen af den pågældende fejl eller mangel FREA Solutions ApS meddeles FS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks, og senest indenfor 14 dage efter den er opdaget eller burde have været opdaget, meddeles FS, kan denne ikke senere gøres gældende. Kunden skal give FS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som FS beder om.

8.2 Inden rimelig tid efter at FS har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler FS Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning eventuelt, for egen regning og risiko, sende defekte dele til FS. FS afholder, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti, omkostninger ved og risiko for dele under transport til Kunden.

8.3 Inden rimelig tid efter at FS overfor Kunden har accepteret, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper FS fejlen eller manglen ved, efter eget valg, at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til Kunden med henblik på dennes egen udskiftning eller reparation.

8.4 Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette pkt. 8. Reklamation og afhjælpning.

9. Produktansvar

9.1 FS er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til ufravigelige lovregler herom. FS er ikke ansvarlig for produktskader på noget andet grundlag.

9.2 Hvis Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt skade, eller at der er nærliggende risiko for, at der kan/vil indtræde skade forårsaget af Ydelser, skal Kunden straks underrette FS herom. I den udstrækning FS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde FS skadesløs i samme omfang, som FS’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. Parterne er i den sammenhæng forpligtet til at acceptere det værneting som sagen måtte være eller blive anlagt ved af tredjemand.

10. Ansvarsbegrænsninger

10.1 Leverede Ydelser er beregnet til anvendelse indenfor akvakultur. FS er i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af Ydelser til andet formål end tilsigtet, herunder anvendelse udenfor akvakultur. Kunden skal skadesløsholde FS, i det omfang FS måtte ifalde ansvar for et sådant tab eller skade.

10.2 FS påtager sig intet ansvar for produktets lovmedholdelighed udenfor EU.

10.3 Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er FS ikke ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, tab af forventet besparelser og lignende.

10.4 FS’ ansvar omfatter under ingen omstændigheder skader, som ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.

10.5 I den udstrækning FS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde FS skadesløs i samme omfang, som FS’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. 10.

10.6 FS’ samlede ansvar for ethvert tab eller skade (uanset om dette skyldes forsinkelse, rådgivning og/eller mangler), og medmindre FS’ ansvar konkret er fraskrevet, er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er FS’ samlede erstatningsansvar i alle tilfælde beløbsmæssigt maksimeret til [DKK 1.000.000,00].

11. Force majeure

11.1 FS’ forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for FS’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, FREA Solutions ApS lockout, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, naturkatastrofer samt naturforhold der gør, at det ikke er muligt at opfylde aftalen, dårlige vejrforhold, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi- og vandforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, virus, cyberterror, hackerangreb, indtrædelse af force majeure hos underleverandører eller nogen anden årsag, som FS hverken kunne kontrollere, undgå eller forvente.

11.2 Forhold hos FS’ underleverandører, der medfører, at FS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for FS, anses ligeledes som force majeure.

11.3 Hvis mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering inden for den udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører FS.

12.2 Hvis det ved endelig og bindende afgørelse FStslås at leverede Ydelser krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal FS, efter eget valg, for egen regning: (i) sikre Kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende Ydelser, (ii) ændre de krænkende Ydelser, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende Ydelser med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende Ydelser til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 20 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af Ydelsernes krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

13. Fortrolighed

13.1 Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge FS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art fra eller om FS, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over FS’ fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

13.3 Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem FS og kunden, skal afgøres efter dansk ret. Denne lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

14.2 Tvisten skal afgøres ved de almindelige danske domstole med Retten i Herning som første instans.

15. Diverse

15.1 Hvis nogen del af Betingelserne skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Betingelserne.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS